Podmínky výkupu zlata

 Pro výkup jsou přijímány výhradně předměty s obsahem zlata.

Před přijetím předmětů k výkupu je zákazník seznámen s aktuální výkupní cenou za jednotlivé ryzosti a předpokládanou celkovou výkupní cenou.

Aktuální cenou se rozumí cena drahého kovu podle ceníku společnosti Weiniger, s.r.o. v den zdanitelného plnění, tj. v den předložení suroviny k výkupu.

Aktuální výkupní cena za předložené předměty se může lišit od dříve sdělené na základě zjištění provedených při zjišťování ryzosti předmětů. Při nižší ryzosti zákazník obdrží méně, při vyšší ryzosti naopak více.

Při výkupu předmětů je zákazník povinen předložit platný doklad totožnosti. Bez předloženého platného dokladu totožnosti nelze uzavřít smlouvu a vykoupit předložené předměty.

Zákazník souhlasí s tím, že v rámci zjišťování ryzosti mohou být předměty předané k výkupu roztřiženy, rozbity, přetaveny, navrtány, napilovány nebo jinak porušeny.

Předměty musí být zbaveny nekovových (nezlatých) součástí. Perly, kameny, korály apod. vyjímáme bez záruky. Zubní zlato musí být zbaveno zbytků pryskyřice a zbytků zubních kořenů.

Zákazník má právo sledovat veškerou manipulaci s předměty předanými k prodeji. Ve vlastním zájmu sleduje vážení a stanovení ryzosti předmětů s obsahem drahého kovu. Určování hmotnosti drahých kovů je prováděno s přesností 0,01 gramu na úředně ověřené (cejchované) zlatnické váze.

Případné reklamace je nutno uplatnit ihned. Vzhledem k tomu, že při výkupu se jedná o nevratné procesy, není možné brát zřetel na případné reklamace uplatněné po zjišťování ryzosti a neuzavření smlouvy.

Zákazník svým podpisem potvrzuje, že je výlučným vlastníkem předložených předmětů k prodeji a tyto nepochází z trestné činnosti, nejsou zatíženy žádnými pohledávkami, zástavními právy či jinými omezujícími právy.

Uzavřením smlouvy zákazník dává najevo, že s výše uvedenými podmínkami prodeje souhlasí a že výše uvedené podmínky bez výjimky dodržel.

Vykupující má právo v případě pochybností výkup neuzavřít.

Weiniger, s.r.o. informuje zákazníka, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, na kterou se zákazník může obrátit. Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce https://www.coi.cz/

 

Laické zhrnutí našich podmínek: máte 18 let a více, platný doklad a zlato které chcete prodat je vaše. My Vám sdělíme částku za 1 gram předložené ryzosti a předpokládanou celkovou částku a vy se rozhodnete zdali budete prodávat či nikoli. Pokud budete prodávat, zlato vyzkoušíme, sepíšeme krátkou smlouvu a po podepsání vám předáme peníze za vaše zlato.

  

Předkladatel (prodávající) musí být starší 18 let a předložit  platný doklad totožnosti, případně jiný platný doklad s fotografii.

 

Výběr dokladů pro české občany:

občanský průkaz

řidičský průkaz

cestovní pas

diplomatický pas

služební pas

cestovní pas

jiný cestovní doklad vydaný na základě mezinárodní smlouvy

námořnická knížka

vojenská knížka

náhradní doklad (potvrzení obecního úřadu o pobytu)

 

Výběr dokladů pro cizince:

doklad totožnosti (obdoba našeho občanského průkazu)

řidičský průkaz

cizinecký pas

cestovní pas

diplomatický pas

cestovní doklad vydaný na základě mezinárodní smlouvy

průkaz o povolení k pobytu státního příslušníka členského státu Evropských společenství

průkaz o povolení k pobytu

identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí

průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany

průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany

průkaz žadatele o udělení azylu

průkaz povolení k pobytu azylanta

cestovní doklad azylanta

 

Doklady které nelze akceptovat:

doklad totožnosti s vyznačeným omezením způsobilosti, rodný list, oddací list, kartičku zdravotní pojišťovny, náhradní doklad bez fotografie, doklady po době platnosti, služební průkaz policie a jiných úřadů, ISIC a podobné karty. Zástupce výkupní společnosti ma právo v případě pochybností odmítnout předložený doklad.

 

Omezení plateb v hotovosti:

Denně je možno vyplatit na jednomu prodávajícímu (na 1 předložený doklad) maximálně 260 tisíc Kč, případně ekvivalent 10 tisíc eur (součet všech plateb provedených týmž zákazníkem v rámci jednoho dne). Částka přesahující tento limit bude vyplacena převodem na bankovní účet prodávajícího, případně lze platby rozdělit do několika dní.

 

Některé z dokladů totožnosti: